Jalo Bouwuitzendbureau branding

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JaLo Bouwuitzendbureau BV

 

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en collegiale doorlening van JaLo Bouwuitzendbureau BV

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 


Artikel 3. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

 


Artikel 4. Ontbinding van inleenovereenkomst

 


Artikel 5. Aansprakelijkheid

 


Artikel 6. Overmacht

 

 

Artikel 7. Reclame

 


Artikel 8. Geschillen

 

 

Artikel 9. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht

 


Artikel 10. Inhoud van de inleenovereenkomst op opzegtermijnen

 


Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met uitzendkracht

 


Artikel 12. Selectie van uitzendkrachten

 


Artikel 13. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de uitzendonderneming

 


Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens

 


Artikel 15. Overige verplichtingen van de inlener

 

 

HOOFDSTUK 3. VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

 

Artikel 16. Toepasselijkheid algemene bepalingen

 


Artikel 17. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingovereenkomst

 


Artikel 18. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

 

Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de arbeidsbemiddelingonderneming geselecteerde werkzoekende, is hij aan de arbeidsbemiddelingonderneming verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht indien er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

 

Artikel 19. Selectie van werkzoekende

 


HOOFDSTUK 4. VOORWAARDEN BIJ COLLEGIALE DOORLENING

 

Artikel 20. Definities collegiale doorlening

 


Artikel 21. Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij collegiale doorlening

 


Artikel 22. Inhoud van de inleenovereenkomst c.q. uitleenovereenkomst

 

In de inleenovereenkomst en uitleenovereenkomst wordt de duur van de ter beschikkingstelling van de werknemer vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Zo mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de collegiale doorlening, het aantal te werken uren en het uitleentarief van de werknemer vastgelegd. In de inleenovereenkomst wordt in ieder geval het te betalen uurtarief door de inlener vermeld. In geval van een geschil omtrent de termijn van collegiale doorlening zij de in- en uitleenovereenkomst bindend.

 

Artikel 23. Tijdstip van ingang van de inleen- en uitleenovereenkomst

 

De overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de inlener en de uitlener de inleen- dan wel uitleenovereenkomst voor akkoord ondertekend hebben.

 

Artikel 24. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met werkgever

 


Artikel 25. Facturatie en factuurvereffening

 

De inlener ontvangt na afloop van iedere periode van een week een factuur van de intermediair, die binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan moet worden. Deze factuur vermeldt de uren en dagen, waarop de betrokken werknemer(s) werkzaam waren voor de inlener. Eerst nadat de inlener aan intermediair het factuurbedrag heeft voldaan, zal het bedrag minus de vergoeding van JaLo Bouwuitzendbureau BV binnen een week worden overgemaakt naar de uitlener.

logo NBBU
Jalo Bouwuitzendbureau is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Bemiddeling en Uitzendondernemingen (NBBU) en NEN gecertificeerd. Wij handelen volgens de richtlijnen die door deze organisaties zijn opgesteld.
logo NeN